Premiär för energimyndighetens solelportal!

Premiär för energimyndighetens solelportal!

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. För att möta informationsbehovet hos den enskilde på ett ändamålsenligt sätt och samtidigt nyttja dagens utvecklade kanaler och nätverk drar myndigheten slutsatsen att informationssatsningen bör omfatta följande:

  • Framtagande av en ny webbportal för solel, och
  • Förstärkning och vidareutveckling av informationsinsatser om solel hos Energimyndigheten.

– Dessa utvecklingsspår utgör informationsplattformen för solel. Tillsammans ska de ge nya möjligheter för de olika målgrupperna att tillgodogöra sig relevant och anpassad information utifrån sina förutsättningar och behov, säger Sara Grettve som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Samlad webbportal gör det lättare för den enskilda

Webbportalen för solel kommer framför allt rikta in sig till villaägare och fastighetsägare som har ett intresse av att investera i solceller.

– Genom att bygga upp en samlad webbportal för solel ska det bli lättare för dessa målgrupper att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten. Portalen ska fungera som vägledande vid investering, men också tydligt sätta in solelen i ett systemperspektiv, säger Sara Grettve.

Arbetet med att ta fram webbportalen kommer att bedrivas i samverkan med berörda myndigheter vars information är relevant för den enskilde som vill installera solceller. Aktuella myndigheter för samarbetet är i dagsläget Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket.

Länken hittar ni nedan

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/